Druze council | Doha Magazine
Monday 24 September 2018 - 13 Muharram 1440
Name
 Sheikh Kamil Abu Ghanem
City
United Arab Emirates
Email
kamil.abughanem@ahmc.ae