Druze council | Doha Magazine
Tuesday 20 August 2019 - 18 Dhul Hijjah 1440
Name
 Sheikh Kamil Abu Ghanem
City
United Arab Emirates
Email
kamil.abughanem@ahmc.ae