Druze council | Doha Magazine
Friday 18 January 2019 - 11 Jumada Al-Awal 1440
Name
 Sheikh Kamil Abu Ghanem
City
United Arab Emirates
Email
kamil.abughanem@ahmc.ae