Druze council | Doha Magazine
Thursday 18 April 2019 - 12 Shaban 1440
Name
 Sheikh Kamil Abu Ghanem
City
United Arab Emirates
Email
kamil.abughanem@ahmc.ae