Druze council | Doha Magazine
Monday 16 July 2018 - 3 Dhul Qadah 1439
Name
 Sheikh Kamil Abu Ghanem
City
United Arab Emirates
Email
kamil.abughanem@ahmc.ae