Druze council | Doha Magazine
Friday 27 April 2018 - 11 Shaban 1439
Name
 Sheikh Kamil Abu Ghanem
City
United Arab Emirates
Email
kamil.abughanem@ahmc.ae